• Predajňa v Spišskej Novej Vsi
  • Už 30 rokov sme tu pre Vás
  • Maloobchod i Veľkoobchod
b-kompletVinylové podlahyKoberceMaloobchodná predajňa B - kompletbekompletMatrace od slovenského výrobcu BENABGumené rohože

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.bkomplet.sk (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou B - komplet, s.r.o, so sídlom B. Nemcovej , 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 36600326, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., Vložka číslo: 17360/V, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.bkomplet.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

 

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.bkomplet.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku..... a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Orgán dohľadu a dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 055/6220 781 fax č.: 055/ 6224 547 e-mail: ke@soi.sk

 

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www. bkomplet.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

 

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

 

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

 

2.3. Predávajúci oznámi telefonicky, alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

 

2.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho - množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, emailom alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

 

III. Cena a platobné podmienky

 

3.1. Kupujúci je povinný za tovar a služby, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

 

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www. bkomplet.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

 

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

 

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:

a) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, 0 EUR Pokiaľ Kupujúci neuhradí do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.

b) platba pri prevzatí tovaru - dobierka, 1 EUR

c) online platba cez platobnú bránu TrustPay - 0 EUR. Platba prostredníctvom platobnej brány TrustPay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-13414/2015-6

 

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu emailom na adresu uvedenú v základných údajoch Kupujúceho a slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

 

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

 

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na: info@bkomplet.sk.

 

IV. Dodacia lehota

 

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. Pri tovare, ktorého dostupnosť je uvedená "skladom" je zvyčajná dodacia doba do troch pracovných dni. Pri tovare, ktorého dostupnosť je uvedená "na objednávku" je dodacia doba potvrdená pri akceptácii objednávky.

 

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

 

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

 

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu ihneď - bez zbytočných odkladov.

 

V. Podmienky dodania tovaru

 

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

5.2. Dodanie tovaru bez objednaných služieb alebo bez základných inštalácií je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín.

 

5.3. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

 

a) Cena dopravy na adresu určenú kupujúcim sa vzťahuje na konkrétne vytvorenú objednávku s vlastným objednávacím číslom - záväzná cena dopravy je prepočítaná automaticky po vložení tovaru do košíka.

 

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

 

a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu, riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy Kupujúcemu zaslaná emailom na adresu uvedenú v kontaktných údajoch Kupujúceho.

 

b) Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar doručený vodičmi prepravnej spoločnosti riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom a to ešte pred potvrdením prevzatia.

 

c) Kupujúci je povinný o poškodenom dodanom tovare informovať predávajúceho spôsobom zaslania vyplneného formulára o poškodenej zásielke.

 

VI. Záruka a servis

 

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.koberce.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

 

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: 

odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho: B – komplet, s.r.o. B.Němcovej 12 052 01 Spišská Nová Vese 6.4.

Kupujúci môže pri reklamácii využiť služby klientskeho centra Predávajúceho emailom na info@bkomplet.sk kde poradíme Kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.

 

6.5. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

 

6.6. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých komponentov aj poškodených, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.

 

6.7. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

6.8. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e.baluch@bkomplet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné podať aj na adresu sídla predávajúceho: B .- komplet,, s.r.o., B. Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 15 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 15 dňoch, odo dňa keď kupujúci alebo nim určená osoba prevezme tovar.

 

7.2. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho: B – komplet, s.r.o., B.Némcovej 12 (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený.

 

7.3. Po odstúpení od zmluvy, vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený , vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

a) predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť - tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napríklad podlahové krytiny v roliach, ktoré boli upravené na mieru podľa požiadaviek zákazníka, alebo tovary zhotovené na mieru - platí aj pre kusové koberce atypických rozmerov napr. koberce o rozmere 200x300 cm ). 

 

b) tovar upravený na mieru, napriek tomu, že jeho odtieň nie je úplne rovnaký ako tovar, ktorý bol kúpený skôr. (metráž, pokiaľ nie je z tej istej materskej roly nemá zvyčajne rovnaký odtieň).

 

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

7.6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho a zároveň sú zaslané e-mailom kupujúcemu pri objednávke tovaru.

 

8.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane dopravných nákladov.

 

8.3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pravidlá, ktorými sa riadime pri spracúvaní osobných údajov a Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na: https://www.bkomplet.sk/pouzivanie-portalu/ochrana-osobnych-udajov/

 

8.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

 

8.5. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov.

 

8.6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

8.8. Kupujúci berie na vedomie, že obrázok tovaru, ktorý sa nachádza na web stránke predávajúceho ma farebnosťou informačný charakter, nakoľko tóny farieb sa zobrazujú podľa kvality a farebnej kalibrácie zobrazovacej jednotky a zariadenia kupujúceho. Obrázky sú kalibrované na profesionálnych monitoroch značky HP, produkty farieb sú ladené do nasvetlenia 5500K (denné svetlo).